STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego statutu.
§ 2
1. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne zwane w dalszych postanowieniach „Towarzystwem” posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
Nazwy „Polskie Towarzystwo Dermatologiczne” i „Polish Dermatological Society” oraz jego logo są prawnie zastrzeżone.
§ 4
1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą władz naczelnych jest miasto Warszawa.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 5
Realizując swoje cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy swoich członków.
§ 6
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 7
1. Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
2. Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną.
§ 8
1. Towarzystwo wydaje czasopismo „Przegląd Dermatologiczny”.
2. Działalność „ Przeglądu Dermatologicznego” finansowana jest z przychodów osiąganych w związku jego wydawaniem a w szczególności z opłat za reklamy.
3. Środki przeznaczone na funkcjonowanie redakcji i wydawanie „Przeglądu Dermatologicznego” pozostają pod kontrolą Zarządu Głównego i są przez niego zatwierdzane.
4. „Przegląd Dermatologiczny” redaguje Redaktor Naczelny powoływany przez Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa na 4 letnią kadencję.
5. Redaktor Naczelny przed upływem kadencji składa sprawozdanie z działalności Przeglądu Dermatologicznego Zarządowi Głównemu.
§ 9
1. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa oraz innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.
2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz nadawanie ich należy do kompetencji Zarządu Głównego.
3. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Godność tę nadaje Krajowy Zjazd Delegatów byłym Prezesom Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa.

Rozdział II

Cel i sposoby działania
§ 10
Celem Towarzystwa jest:

1. Rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów i innych członków Towarzystwa,
2. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności w sferze higieny i zdrowia skóry człowieka oraz podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do postępu w tym zakresie,
3. Kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
4. Opieka nad programami specjalizacji z dermatologii i wenerologii.
§ 11
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych,
2. Organizowanie i popieranie szkolenia zawodowego dla lekarzy dermatologów i lekarzy ogólnych,
3. Inicjowanie i wspieranie prac naukowych,
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
5. Utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi,
6. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym, uczelniami akademickimi, instytucjami samorządu zawodowego lekarzy oraz innymi organizacjami społecznymi,
7. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa,
8. Wydawanie opinii o produktach, udzielanie prawa do używania nazwy i logo PTD w kontekście haseł informacyjnych.
§ 12
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym statucie. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

CZŁONKOWIE
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 14
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych oraz posiadający wyższe wykształcenie medyczne lub pokrewne związane z ochroną zdrowia, który akceptuje cele Towarzystwa i który złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela ustanowionego przez jej uprawniony organ.
§ 16
1. Osoby fizyczne mogą zostać przyjęte w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału podjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.
2. Uchwałę o przyjęciu danej osoby na członka zwyczajnego Towarzystwa Zarząd Oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTD.
3. Członek Zarządu Głównego PTD może w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały złożyć sprzeciw do uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem należy doręczyć Zarządowi Oddziału oraz osobie fizycznej w stosunku do której uchwały o członkostwie został złożony sprzeciw.
4. W przypadku złożenia sprzeciwu, Zarząd albo osoba fizyczna w stosunku do której uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych został złożony sprzeciw ma prawo w terminie 30 dni od dnia doręczenia sprzeciwu odwołać się do Zarządu Głównego.Członek Zarządu Głównego, którego sprzeciw jest przedmiotem odwołania, wyłączony jest od udziału w podejmowaniu uchwały w przedmiocie złożonego odwołania.
5. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
§ 17
1. Osoby fizyczne lub prawne mogą zostać przyjęte w poczet członków wspierających Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału podjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.
2. Zarząd Oddziału przesyła informację o kandydacie na członka wspierającego wraz z pisemna deklaracją członkostwa do Zarządu Głównego PTD oraz uchwałę o przyjęciu.
3. Członek Zarządu Głównego PTD w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o kandydacie na członka wspierającego wraz z pisemną deklaracją oraz uchwałą o przyjęciu w poczet członków wspierających może w terminie 30 dni od dnia doręczenia złożyć sprzeciw do uchwały. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem należy doręczyć Zarządowi Oddziału oraz osobie fizycznej lub prawnej w stosunku do której uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających został złożony sprzeciw.
4. W przypadku złożenia sprzeciwu, Zarząd albo osoba fizyczna lub prawna w stosunku do której uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających został złożony sprzeciw ma prawo w terminie 30 dni od dnia doręczenia sprzeciwu odwołać się do Zarządu Głównego. Członek Zarządu Głównego, którego sprzeciw jest przedmiotem odwołania, wyłączony jest od udziału w podejmowaniu uchwały w przedmiocie złożonego odwołania.
5. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
6. Zarząd Główny może na wniosek Prezydium Zarządu Głównego podjąć zwykłą większością głosów uchwałę o przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w poczet członków wspierających.
§ 18
1. Uchwałę Zarządu Regionalnego o odmowie przyjęcia w poczet członków PTD należy doręczyć osobie fizycznej lub prawnej, której deklaracja członkowska została odrzucona.
2. Osoba fizyczna lub prawna, której deklaracja członkowska została odrzucona może złożyć odwołanie od uchwały w terminie 30 dni od jej doręczenia do Prezydium Zarządu Głównego.
3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego jest ostateczna.
§ 19
Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.
§ 20
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania. 2. Członkostwo honorowe może być nadane za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub dermatologii polskiej.
3. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny.

PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 21
Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje uprawnienie do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
b. składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Towarzystwa oraz jego celów pod adresem władz Towarzystwa,
c. wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania oraz jego celów;
d. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności;
e. nieodpłatnych, porad i usług jakie Towarzystwo oferuje swoim członkom;
f. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo w tym prawa uczestnictwa w szkoleniach organizowanych pod patronatem Towarzystwa,
g. zaskarżania do Krajowego Zjazdu Delegatów uchwały Zarządu Głównego skreśleniu z listy członków,
§ 22
Członkom wspierającym i honorowym Towarzystwa przysługuje uprawnienie do:
a. udziału z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów. składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania oraz jego celów;
b. wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania Towarzystwa oraz jego celów;
c. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności;
d. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo;
§ 23
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:
a. regularnie opłacać składki;
b. przestrzegać postanowień statutu oraz wszelkich uchwał organów Towarzystwa;
c. czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa - w szczególności w wyborach do władz Towarzystwa;
d. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa;
e. przez swoją postawę i działania przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa;
f. dbać o dobre imię Towarzystwa;
§ 24
1. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i wszelkich uchwał organów Towarzystwa oraz dbania o dobre imię Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający - będący osobami prawnymi są reprezentowani na Krajowym Zjeździe Delegatów przez wskazaną zgodnie z przepisami o reprezentacji osobę - legitymującą się wobec przewodniczącego obrad stosownym, pisemnym pełnomocnictwem;
§ 25
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: a) skreślenia z listy członków z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Towarzystwa,
b) skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesięcy,
d) skreślenia z listy członków z powodu utraty praw obywatelskich lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.
§ 26
1. Zarząd Oddziału orzekając o skreśleniu z listy członków podaje przyczynę skreślenia.
2. W przypadku skreślenia członka - od uchwały Zarządu Oddziału w tym przedmiocie członkowi przysługuje prawo odwołania się do Prezydium Zarządu Głównego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Oddziału który wydał zaskarżoną uchwałę - w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego zapadła na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
§ 27
1. Zarząd Główny tworzy oddziały regionalne i ustala zasięg terytorialny ich działania.
2. Zarząd Główny rozwiązuje oddziały regionalne i zmienia zasięg terytorialnego ich działania.
§ 28
Zarząd Główny może powołać sekcje specjalistyczne.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA
§ 29
Władzami naczelnymi Towarzystwa są :
1. Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
§ 30
1. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa 4 lata. 2. Członkowie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej są wybierani w głosowaniu tajnym przez Krajowy Zjazd Delegatów. 3. Nie można być wybranym na to samo stanowisko we władzach naczelnych Towarzystwa przez więcej niż dwie kolejne kadencje. 4. Nie można łączyć zajmowanych stanowisk jednocześnie w Zarządzie Głównym i Głównej Komisji Rewizyjnej. 5. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo. 6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odwołać członka władz naczelnych przed upływem kadencji.
§ 31
1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli z dalszych, postanowień statutu nie wynika co innego. 2. Przy podejmowaniu uchwał w ramach działalności władz Towarzystwa każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.
§ 32
Uchwały władz naczelnych Towarzystwa są wiążące dla organów oddziałów regionalnych.
B. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
§ 33
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków oddziałów regionalnych, ustalonej w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. O terminie Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia pisemnie zarządy oddziałów regionalnych na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad wraz z podaniem miejsca odbywania się Zjazdu.
4. Krajowy Zjazd Delegatów uznaje się za zdolny do podejmowania uchwał - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa wybranych delegatów.
5. W przypadku gdy w terminie obrad nie uczestniczy wymagana liczba delegatów Zarząd Główny - w terminie jednego miesiąca zwołuje kolejny Krajowy Zjazd Delegatów, który może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach.
§ 34
1. Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się co 4 lata.
2. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny. Powinien się on odbyć w 4 miesięcy od daty dokonania wyborów delegatów we wszystkich oddziałach regionalnych. 3.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany na pisemne żądanie:
- Prezydium Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- co najmniej jednej trzeciej członków Zarządu Głównego,
- co najmniej jednej trzeciej zwyczajnych członków Towarzystwa.
§ 35
Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
1) wybór Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) wybór członków wchodzących w skład Zarządu Głównego,
3) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej,4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium,
5) uchwalanie programu działania Towarzystwa, 6)ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz procentowej części przychodów oddziałów regionalnych jakie winny być przekazywane do Funduszu Zarządu Głównego oraz określanie procentowej części przychodów z tytułu organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów jakie winny być przekazane do Funduszu Zarządu Głównego,
7) uchwalanie regulaminów dotyczących:
a) trybu wyborów do organów naczelnych towarzystwa i organów oddziałów regionalnych,
b) trybu działania naczelnych władz towarzystwa,
c) trybu zwoływania i obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Walnego Zebrania Członków Oddziałów Regionalnych,
8) określenie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem Towarzystwa.
§ 36
Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
C. Zarząd Główny
§ 37
1. Zarząd Główny tworzą:
a) prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który kieruje pracami Zarządu Głównego
b) członkowie Towarzystwa wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów w liczbie 25,
2. W pracach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Specjalista Krajowy i Redaktor Przeglądu Dermatologicznego oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Siedzibą Zarządu Głównego jest m. st. Warszawa,
4.Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego zatrudnia dyrektora Biura Towarzystwa a także sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Biura Towarzystwa.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.6. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.
§ 38
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa,
b) uchylanie sprzecznych z prawem oraz statutem uchwał organów oddziałów regionalnych,
c) nadzór nad działalnością Prezydium Zarządu Głównego,
d) nadzór nad działalnością oddziałów regionalnych,
e) ustalanie zasięgu terytorialnego oddziałów regionalnych oraz ich siedzib,
f) utworzenie i zmiana Logo Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dla celów związanych z promowaniem działalności naukowej,
g) rozpoznawanie odwołań od uchwał oddziałów regionalnych,
i) rozporządzanie i zarząd majątkiem Towarzystwa,
j) uchwalanie projektu budżetu na rok następny Zarządu Głównego,
k) uchwalanie regulaminów dotyczących:
- zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
- zasad organizacji i funkcjonowania oddziałów regionalnych,
- zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania sekcji,
l) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów oddziałów regionalnych oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie,
m) realizacja uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów programu Towarzystwa,
n) pobudzanie, inspiracja i koordynacja działalności naukowej,
o) wydawanie czasopism i książek o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa,
p) ustalanie zasad i trybu uiszczania składki członkowskiej,
r) powoływanie komisji problemowych,
s) ustalanie terminu Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego miejsca.
§ 39
1.Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Głównego.
2. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Zarządu Głównego, z wyjątkiem wymienionych w § 38pkt 1 b, 1c, 1j i 1k.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie mniej niż raz w roku.
§ 40
1.Zarząd Główny uchyla uchwały organów oddziałów regionalnych sprzeczne ze statutem i prawem. 2.Zarząd Główny może zwrócić się do organów oddziałów regionalnego o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. Uchwała powinna być podjęta nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
§ 41
Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządom oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.
§ 42
Fundusze Zarządu Głównego pochodzą z następujących środków : 1. składek członkowskich,
2. dotacji i darowizn,
3. przychodów z organizacji odpłatnych imprez,
4. przychodów z majątku Towarzystwa,
5. części przychodów uzyskanych przez oddziały lub sekcje Towarzystwa w wysokości określonej zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów ,
6. części przychodów uzyskanych z organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów w wysokości określonej zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.
D. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 41
Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządom oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.
§ 41
Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządom oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.
§ 41
Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządom oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.
§ 41
Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządom oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.
D. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 43
1.Główna Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansową działalności Zarządu Głównego w powiązaniu z jego działalnością merytoryczną oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, a także kontrolę działalności oddziałów regionalnych w oparciu o sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów Regionalnych. 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z prezesa i 4 członków.
3.Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej informuje Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Zarząd Główny o wynikach przeprowadzonych kontroli.
5.Główna Komisja Rewizyjna składa na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.
§ 44
Główna Komisja Rewizyjna: 1) może zgłaszać na posiedzeniu Zarządu Głównego i jego Prezydium wnioski w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądać stosownych wyjaśnień od członków Zarządu Głównego, 2)przedstawia Zarządowi Głównemu protokoły pokontrolne wraz z wnioskami, 3)przeprowadza okresowe kontrole opłacenia składek członkowskich.
§ 45
Komisja rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 45a
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy uzupełniony jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

ROZDZIAŁ VI

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU NAUKOWEGO
§ 46
1. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy się w miejscu planowanego odbycia Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 2. Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Dermatologicznego Zjazdu Naukowego Polskiego powołuje Zarząd Główny. Pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego powołuje są przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego. 3. Komisja Naukowa Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa w celu przygotowania listy prelegentów i delegatów na Zjazd Naukowy oraz planu prezentacji prac naukowych w porozumieniu z Komitetem Organizacyjny Zjazdu Naukowego. 4. Do obowiązków Komitetu organizacyjnego należy: a. przygotowania Zjazdu Naukowego, b. współpraca z Komisją Naukową Zjazdu w zakresie przyznanych jej uprawnień, c. przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu 2 miesięcy od odbycia Krajowego Zjazdu Naukowego sprawozdania ze swej działalności finansowej i uzyskanym dochodzie z tytułu organizacji Zjazdu, d. sporządzenie programu naukowego zjazdu, 5. Komitet Organizacyjny rozwiązuje się z chwilą przyjęcia sprawozdania przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VII

BIURO TOWARZYSTWA
§ 47
1. W drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów może być powołane Biuro Towarzystwa.
2. Uchwała - o której mowa wyżej określa również strukturę organizacyjną Biura.
3. Biuro Towarzystwa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Do kompetencji Biura należy:a. Prowadzenie bieżących spraw o charakterze organizacyjno - biurowym związanych z realizacją celów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
b. przygotowywanie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością władz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
c. przygotowywanie, odbiór i nadawanie korespondencji związanej z działalnością władz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
d. prowadzenie rejestru członków zwyczajnych i honorowych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
e. prowadzenie ewidencji składek członkowskich,
f. prowadzenie ewidencji majątku Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
g. prowadzenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy dotyczące podatków i rachunków,
5. Pracami Biura kieruje dyrektor - zatrudniony przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
6. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o zatrudnieniu innych pracowników Biura - dyrektor Biura zawiera z nimi umowę o pracę i jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
7. Dyrektorem Biura nie może być on członkiem władz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Dyrektor Biura nie musi być członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
8. Pracownikami Biura Towarzystwa mogą być osoby nie będące członkami Towarzystwa. Pracownik Biura Towarzystwa nie może być on członkiem władz PTD.

ROZDZIAŁ VIII

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 48
1. Oddziały Regionalne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu. 2. Oddział Regionalny stanowią członkowie Towarzystwa zamieszkali na terenie tego oddziału, którego zasięg określa Zarząd Główny, biorąc pod uwagę w szczególności terytorialny podział administracyjny. 3. Oddziały Regionalne podlegają władzom naczelnym Towarzystwa i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów. 4. Dla możliwości powstania Oddziału Regionalnego wymagana jest minimalna liczba 100 członków zwyczajnych w tym jednego samodzielnego pracownika naukowego.
§ 49
1. Organami Oddziału Regionalnego : a. Walne Zebranie Członków b. Zarząd Oddziału c. Komisja Rewizyjna Oddziału 2. Kadencja władz oddziału regionalnego Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 50
Oddział Regionalny może za zgodą Zarządu Głównego nabyć osobowość prawną na podstawie uchwały podjętej przez walne zebranie członków większością 2 / 3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 51
Rozliczenie finansowe z działalności Oddziału Regionalnego podlega kontroli Zarządu Głównego.
§ 52
1. Oddział Regionalny podlega likwidacji w następujących wypadkach :
a. uchwały o rozwiązaniu oddziału podjętej przez Walnego Zebrania Członków oddziału,b. uchwały Zarządu Głównego w przypadku braku uzasadnienia merytorycznego, organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia oddziału.
2. W razie rozwiązywania oddziału z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. b Walne Zebranie Członków oddziału może zgłosić sprzeciw, który rozpatruje Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna. Do czasu podjęcia takiej uchwały oddział prowadzi działalność statutową.
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 53
1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków - zwoływane przez Zarząd Regionalny - odbywa się co cztery lata. O terminie obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia członków oddziału co najmniej na 30 dni przez jego odbyciem.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Regionalny na żądanie Prezydium Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej członków zwyczajnych Oddziału Regionalnego oraz Zarządu Głównego. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania.
§ 54
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, 2) wybór prezesa Zarządu Regionalnego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie budżetu izby, 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarząd Regionalnego,
6) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej - zamknięć udzielanie zarządowi regionalnemu absolutorium,
7) uchwalanie kierunków działalności oddziału przy uwzględnieniu uchwał władz naczelnych Towarzystwa.
8)podejmowanie innych uchwał.
§ 55
W walnym zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni oddziału. W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie wspierający, a także delegaci władz krajowych.
§ 56
1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa są wybierani w podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. 2. Mandat delegata wygasa z wyborem nowych delegatów na następny Krajowy Zjazd Delegatów.
C. ZARZĄD ODDZIAŁU REGIONALNEGO
§ 57
1. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z prezesa, zastępca prezesa, sekretarza, skarbnika oraz od dwóch do pięciu członków.
2. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Regionalnego z głosem doradczym.
3. Zarząd Regionalny wybiera ze swego grona jednego wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, którzy łącznie z prezesem Zarządu Regionalnego stanowią Prezydium Zarządu Regionalnego.
4. Prezydium przygotowuje posiedzenie Zarządu Regionalnego.
5. W posiedzeniach zarządu regionalnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym: konsultant wojewódzki ds. dermatologii i wenerologii oraz ordynatorzy oddziałów dermatologicznych szpitali mających swoją siedzibę na terenie działania danego oddziału regionalnego.
§ 58
Do zakresu działania Zarządu Regionalnego należą: a) wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa,
b) realizacja zadań określanych przez Walne Zebranie Członków, c) kierowanie bieżącą działalnością oddziału, d) zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Członków oddziału,e) opracowanie i realizacja rocznych planów działalności i planów finansowych oddziału,
f) Zarząd Regionalny jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie majątkiem pozostawionym do dyspozycji oddziału przez Zarząd Główny,
g) składanie Walnemu Zebraniu Oddziału i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności co 4 lata,
h) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
i) powoływanie komisji problemowych,
j) organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
§ 59
1. Do ważności uchwały Zarządu Regionalnego wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Uchwała Zarządu Regionalnego zapada większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.
4. Od uchwały, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego.
§ 60
Prezes Zarządu Regionalnego reprezentuje Oddział Regionalny, kieruje pracami Zarządu Regionalnego, przewodniczy na jego posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszym statucie.
D. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 61
1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Regionalnego oraz kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków .
2. Komisja Rewizyjna przeprowadzenie okresowe kontrole opłacenia składek członkowskich przez członków oddziału regionalnego.
3.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swej działalności i zgłasza wniosek o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 62
1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Regionalnego oraz kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków .
2. Komisja Rewizyjna przeprowadzenie okresowe kontrole opłacenia składek członkowskich przez członków oddziału regionalnego.
3.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swej działalności i zgłasza wniosek o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 63
Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 63a
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Regionalnego i Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie trwania kadencji, skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

ROZDZIAŁ IX

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sekcje specjalistyczne tworzy Zarząd Główny w celu prowadzenia działalności statutowej przez członków o podobnych zainteresowaniach. Sekcje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji w tym zakresie.
2. Podstawą powoływania Sekcji jest szczególny rozwój określonej dziedziny Dermatologii i możliwości prowadzenia działalności naukowej w tym kierunku.
3. Do zadań sekcji w szczególności należy : a. ustalenie okresowych planów pracy,
b. popieranie i koordynacja badań naukowych, c. prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia specjalistyczne,d. organizowanie sympozjów i konferencji naukowo- szkoleniowych we współpracy z Zarządem Głównym lub zarządami oddziałów regionalnych nie rzadziej niż raz na dwa lata.
e. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności sekcji co 4 lata
§ 65
1. Organami Oddziału Regionalnego : Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach swobodnie wybranych sekcji, składając jej zarządowi odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej sekcji.
§ 66
Władzami sekcji są : 1. Walne Zebranie zwoływane co najmniej raz na 4 lata
2. Zarząd Sekcji wybrany na Walnym Zebraniu Sekcji w składzie przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. 3. Dana osoba może zajmować to samo stanowisko we władzach sekcji najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
§ 67
Członek Towarzystwa nie może przewodniczyć więcej niż jednej sekcji.
§ 68
Zarząd Główny ma obowiązek oceny działalności merytorycznej Sekcji i w razie braku jej aktywności może dokonać jej rozwiązania lub zwołać Walne Zebranie Sekcji w celu zmiany przewodniczącego sekcji.

ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 69
1. Majątek Towarzystwa służy realizacji statutowych celów i składają się na niego: a. ruchomości oraz nieruchomości będące własnością Towarzystwa, b. inne prawa majątkowe, c. środki pieniężne, 2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są : a. składki członkowskie, b. dotacje, c. darowizny, spadki i zapisy, d. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, e. dywidendy należne Towarzystwu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
§ 70
Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 71
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny. 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 72
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa uprawnieni są łącznie Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i skarbnik albo wiceprezesi i skarbnik. 2. Zarządy oddziałów regionalnych, zarządy sekcji gospodarują funduszami w ramach udzielonego im przez Zarząd Główny pełnomocnictwa ogólnego.
§ 73
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi zasadami.

ROZDZIAŁ XI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 74
Przyjęcie Statutu i jego zmian wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej większością co najmniej 2 / 3 głosów w obecności co najmniej 1 / 2 ogólnej liczby głosów.
§ 75
1. Towarzystwo może być rozwiązywane na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością co najmniej 2/ 3 głosów w obecności co najmniej 1 / 2 delegatów.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne związane z działalnością medyczną.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 76
Z dniem rejestracji niniejszego Statutu traci moc poprzedni Statut Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
§ 77
Statut został przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PTD w dniu 18 marca 2014 i wchodzi w życie z dniem jego rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

PARTNERZY I PRZYJACIELE PTD